EXPERTS IN VEILIGHEID

OVER ONS


Onze medewerkers zijn ervaren professionals als het gaat om veilig werken en veiligheidscultuur.

In de afgelopen twintig jaar hebben zij zich door het uitvoeren van verschillende taken kunnen bekwamen in de diverse processen op het gebied van hun expertise. Hierdoor blijven adviezen niet beperkt tot de theorie maar weten zij voor veel vraagstukken een concrete oplossing te bieden.


Als opleiders/ ontwikkelaars kunnen zij de theoretische "droge" lesstof inkleuren met voorbeelden uit de praktijk, vaak uit eigen ervaring. Hierdoor komt de lesstof dichter bij de kandidaat te staan.


Als adviseurs zijn zij sinds de introductie van de Safety Culture Ladder (veiligheidsladder) nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen en helpen zij bedrijven en hun medewerkers door middel van een maatwerk stappenplan te komen tot een hogere trede van veiligheidsbewustzijn. Ook hebben zij ruime ervaring met het opzetten van ISO 9001:2015 en VCA 2017/6.0 systemen en handboeken. 


Hiernaast zijn zij experts op het gebied van bedrijfs- en persoonscertificering volgens de certificeringsschema's van stichting railAlert. 

Onze leveringsvoorwaarden


Algemene Voorwaarden AVÉ veiligheidsadviseurs


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die AVÉ veiligheidsadviseurs verricht. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.

1.2 Door het aangaan van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden. AVÉ veiligheidsadviseurs wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en AVÉ veiligheidsadviseurs komt tot stand door (1) ondertekening van een offerte door de opdrachtgever of (2) door ondertekening van een bewijs van inschrijving

2.2 Bij een reservering voor een opleiding waarbij de naam van de deelnemer nog niet bekend is kan deze voor een periode van maximaal twee weken worden vastgehouden. Binnen de periode van twee weken moet de deelnemer bekend zijn. Zo niet vervalt de reservering.

2.6 Wijzigingen van en aanvullingen op een geoffreerde opdracht, alsmede mondelinge afspraken, zijn slechts bindend indien schriftelijk door AVÉ veiligheidsadviseurs bevestigd.


Artikel 3: Tarieven

3.1 Tarieven worden vermeld in offerte en bewijs van inschrijving.

3.2 AVÉ veiligheidsadviseurs is gerechtigd haar tarieven tussentijds en zonder opgaaf van redenen aan te passen. Indien er sprake is van een door de opdrachtgever ondertekende offerte/ bewijs van inschrijving worden de tarieven die hierin genoemd zijn aangehouden.

3.3 Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw. AVÉ veiligheidsadviseurs is gerechtigd elke wijziging in het btw-tarief door te berekenen.

3.4 Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Tarieven die in deze offertes zijn vermeld zijn geldig tot de in de offerte genoemde vervaldatum en zijn slechts dan vast en onveranderlijk indien dit uitdrukkelijk in de aanbieding is opgenomen.


Artikel 4: Betaling

4.1 De betaling geschiedt door het voldoen van de factuur vóór of op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat.

4.2 Klachten over facturen dienen schriftelijk binnen de betaaltermijn te worden gemeld. Daarna wordt de factuur als goedgekeurd beschouwd.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en heeft de AVÉ veiligheidsadviseurs het recht om vanaf de factuurdatum  tot aan de dag van de volledige voldoening, de wettelijke rente over de nog openstaande bedragen in rekening te brengen.

4.4 Indien AVÉ veiligheidsadviseurs na het intreden van verzuim van de opdrachtgever het nodig acht een incassoprocedure te starten, komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5: Annulering

5.1 AVÉ veiligheidsadviseurs behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers een opleiding te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

5.2 Annulering kan e-mail onder vermelding van de betreffende deelnemer en opleidingsgegevens. De datum van ontvangst bij AVÉ veiligheidsadviseurs geldt als annuleringsdatum. Wanneer AVÉ veiligheidsadviseurs geen correcte annuleringskennisgeving ontvangen heeft, zal bij niet verschijnen van de deelnemer het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

5.3 Bij annulering van een opleiding tot uiterlijk drie weken voor het begin van de opleiding zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering van een opleiding tussen drie weken en twee weken voor opleiding is een bedrag ter hoogte van 50% verschuldigd, bij een annulering van twee weken tot 1 week voor opleiding is een bedrag van 75% verschuldigd, na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd.

5.4 Opdrachtgever heeft het recht om in geval van verhindering van de deelnemer een vervanger te sturen.

5.5 Bij annulering van een (incompany) opleiding, training of toolboxmeeting waarbij door AVÉ veiligheidsadviseurs een opleidingsruimte gehuurd is zal de huur van deze locatie doorberekend worden aan opdrachtgever. Annuleren kan uitsluitend e-mail onder vermelding van het kenmerk zoals beschreven in de offerte of factuur. De datum van ontvangst bij AVÉ veiligheidsadviseurs geldt als annuleringsdatum.

5.6 Indien een opdrachtgever een opdracht moet annuleren kunnen alle door AVÉ veiligheidsadviseurs ten behoeve van de uit de overeenkomst aantoonbare kosten, de winstderving en de schade als gevolg van het annuleren van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever worden gebracht.

5.7 Indien de AVÉ veiligheidsadviseurs een opdracht, door onvoorziene omstandigheden of overmacht moet annuleren, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht. AVÉ veiligheidsadviseurs is niet aansprakelijk voor schade die voor opdrachtgever uit het annuleren voortvloeit.

Artikel 6: Auteurs- en eigendomsrecht


6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het verstrekte (opleidings-)materiaal, alsmede alle ideeën, technieken, knowhow en overige werken die door AVÉ veiligheidsadviseurs zijn ontwikkeld, blijven eigendom van AVÉ veiligheidsadviseurs, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2 Deelnemers aan opleidingen en opdrachtgevers mogen al het door AVÉ veiligheidsadviseurs vervaardigde en/of ter beschikking gestelde (opleidings-)materiaal of enig ander werk enkel aanwenden ten behoeve van eigen gebruik. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van AVÉ veiligheidsadviseurs niet toegestaan om (opleidings-) materiaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, aan derden af te staan of te verkopen.

Artikel 7: Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding


7.1 AVÉ veiligheidsadviseurs ziet zichzelf niet als verwerkersverantwoordelijke en is in deze dan ook niet gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever, c.q. werkgever.

7.2 Bedrijfsspecifieke informatie van opdrachtgever zal door AVÉ veiligheidsadviseurs alleen ten behoeve van het betreffende project/ opdracht gebruikt worden.

7.3 AVÉ veiligheidsadviseurs is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De AVÉ veiligheidsadviseurs zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de opdrachtgever.

7.4 Zowel de opdrachtgever als AVÉ veiligheidsadviseurs hebben de vrijheid om het door de AVÉ veiligheidsadviseurs, ten behoeve van de opdrachtgever, ontwikkelde product te gebruiken voor hun eigen publiciteit en promotie, mits de vertrouwelijkheid niet wordt geschonden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid


8.1 Indien de dienstverlening van de AVÉ veiligheidsadviseurs tekortkomingen of gebreken vertoont ten opzichte van de in de opdracht vastgelegde afspraken, zal de AVÉ veiligheidsadviseurs dit herstellen voor zover dat binnen haar verantwoordelijkheid en vermogen ligt.

8.2 Met uitzondering van hetgeen dat in deze voorwaarden is vastgesteld, is AVÉ veiligheidsadviseurs niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan ten gevolge van door AVÉ veiligheidsadviseurs geleverde zaken en/of verrichte diensten, waaronder schade van en aan deelnemers aan opleidingen en/of derden ontstaan tijdens opleiding of als gevolg van het gebruik van opleidings- of examenmateriaal.

8.3 Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is AVÉ veiligheidsadviseurs nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever die de waarde van de opdracht te boven gaat.

8.4 AVÉ veiligheidsadviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemers aan opleidingen en opdrachtgever.

8.5 Deelnemers aan opleidingen worden geacht de veiligheidsinstructies en regels te volgen. Bij weigering hiervan is de deelnemer volledig aansprakelijk.

 

Artikel 9: Deelnemers aan opleidingen

9.1 AVÉ veiligheidsadviseurs heeft het recht deelnemers aan opleidingen die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding verhinderen, van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de opleiding onverlet.

 

Artikel 10: Klachten

10.1 AVÉ veiligheidsadviseurs hanteert een klachtenprocedure. Klachten kunnen uitsluitend per email worden gemeld.
Na ontvangst van de klacht ontvangt de klager binnen vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging. Binnen drie weken bevestiging van de klacht zal een reactie worden verstuurd.

10.2 Bezwaren tegen de beoordeling van een examen kunnen uitsluitend worden ingediend bij de stichting railAlert.


Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten tussen de AVÉ veiligheidsadviseurs en de opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

11.2 Alle procedures met betrekking tot dan wel voortvloeiend uit of verband houdende met een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter te Utrecht.


Wijzigingen voorbehouden (1 september 2021)

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN